Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Rekrutacja oficjalnie rozpoczyna się przed każdym cyklem szkoleniowym obejmującym jeden semestr i przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminach: w październiku 2017 r., styczniu 2018 r., październiku 2018 r., styczniu 2019 r., październiku 2019 r. oraz w styczniu 2020 r. 

Uczestnikami projektu mogą zostać wyłącznie studentki i studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia studiujący na czterech ostatnich semestrach studiów stacjonarnych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji na kierunkach: Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, Etnologia, Pedagogika, Oligofrenopedagogika z arteterapią, zgodnie z następującym podziałem: 

 • w roku akademickim 2017/2018 – 60 uczestników (30 osób w semestrze zimowym, 30 osób w semestrze letnim),
 • w roku akademickim 2018/2019 – 60 uczestników (30 osób w semestrze zimowym, 30 osób w semestrze letnim),
 • w roku akademickim 2019/2020 – 60 uczestników (30 osób w semestrze zimowym, 30 osób w semestrze letnim).

Każdorazowo rekrutacja zostanie poprzedzona promocją projektu, a informacja o terminach planowanej rekrutacji zostanie podana:

Formularze rekrutacyjne są do pobrania na stronie informacyjnej Projektu „Kierunek Cieszyn”, jak również bezpośrednio w Biurze Projektu (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, pokój 247).
Za rekrutację jest odpowiedzialna Koordynator Projektu dr hab. Barbara Grabowskaa

Przebieg rekrutacji

 1. Wszyscy studenci przystępujący do Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia następujących dokumentów:
  – formularza zgłoszeniowego dla kandydatów do Projektu – załącznik 1. do Regulaminu;
  – deklaracji uczestnictwa w Projekcie – załącznik 2. do Regulaminu;
  – formularza danych osobowych uczestnika Projektu – załącznik 3. do Regulaminu;
  – oświadczenia uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych – załącznik 4. do Regulaminu.
  – indywidualny profil uczestnika projektu – załącznik 7. do Regulaminu.
 2. Dokumenty są dostępne na stronie internetowej Projektu w zakładce „Do pobrania” oraz w Biurze Projektu. Ocenie formalnej podlegają tylko terminowo i poprawnie wypełnione zgłoszenia. Nie jest rozpatrywane zgłoszenie wypełnione błędnie lub złożone przez osoby, które nie spełniają postanowień zawartych w Regulaminie.
 3. Kwalifikacja do Projektu odbywa się w oparciu o listę rankingową stworzoną na podstawie:
  – średnich ocen ostatniego roku 3,0 (1 pkt.), 3,5 (2 pkt.), 4 (3 pkt.), 4,5 (4 pkt.), >4,5 (5pkt.) – na podstawie informacji potwierdzonych przez dziekanat;
  – zaangażowania w rozwój uczelni – zaangażowanie w rozwój uczelni, tj. koła naukowe, samorząd studentów, organizacje studenckie (3 pkt.);
  – dodatkowych osiągnięć – np. uczestnictwo w projektach naukowych, konkursach naukowych, konferencjach, publikacje, (2 pkt.).
 4. Średnią ocen oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
 5. W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) liczby punktów na liście rankingowej sporządzonej według kryteriów określonych w ust. 5 pkt 1 i 2 przez więcej niż jedną osobę, stosuje się dodatkowe kryterium kwalifikacji, określone w ust. 5 pkt 3.
 6. Kwalifikacja jest przeprowadzania przez Komisję Kwalifikacyjną, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
  – Koordynator Projektu – jako przewodniczący Komisji;
  – Zastępca Dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej ds. Dydaktycznych;
  – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Edukacji ds. Kształcenia;
  – Przedstawiciel studentów, wskazany przez Radę Samorządu Studenckiego.
 7. Liczba uczestników zakwalifikowanych obejmuje liczbę miejsc, w danej edycji, która każdorazowo jest podawana do ogólnej wiadomości.
 8. Osoby niezakwalifikowane do Projektu są umieszczane na listach rezerwowych. Z listy rezerwowej uczestnik może być przeniesiony na listę zakwalifikowanych tylko pod warunkiem zwolnienia miejsca przez osobę zakwalifikowaną w postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dziekana WEiNoE składane w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 10. Koordynator Projektu kontaktuje się pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu do udziału w Projekcie ze wszystkimi Kandydatami z informacją o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie w terminie 14 dni roboczych od zakończenia rekrutacji.
 11. Kandydaci mają wgląd do wyników rekrutacji Projektu w Biurze Projektu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rekrutacji, wysłanej na adres e-mail podany przez Kandydata w zgłoszeniu do udziału w Projekcie.